KALİTE, HELAL VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Kurumumuz, müşteri beklentilerini fazlasıyla karşılayarak kalite, helal ve gıda güvenliği standartlarına uygun yasal mevzuat ve düzenlemelere bağlı kalarak sürekli gelişmeyi tartışmasız olarak ilke edinmiştir.

 • Çalışanlarımıza, sisteme katkı sağlayabilmeleri için düzenli destek ve eğitim imkânları sağlamaktayız.
 • Müşteri memnuniyetini düzenli olarak takip etmekteyiz.
 • Ürün kalitemizi izleyerek, sürdürülebilirlik sağlayıp, aynı zamanda iyileştirebilme çalışmaları yapmaktayız.
 • Ürün kalitesini, güvenliğini her zaman birinci sırada tutmak için gerekli çabaları gösteririz. Ürünlerimizin sağlıklı ve güvenli ürünler olması için tehlike analizi ve risk yönetiminin, iyi üretim uygulamalarına ve yasal zorunluluklara uyumlu yürütülmesi temel ilkelerimizdendir. Kalite, Helal ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’miz olan BRC, ISO 9001:2008 ve Helal Gıda Standardı’na uygun olarak oluşturulmuştur.

ÇEVRE POLİTİKASI

Ürünlerimizin çevreye zarar vermeyecek şekilde üretilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, ilgili yasal mevzuatlar ve standartlara uyulması, çalışmalarının bu amaçla denetlenmesi, ölçülmesi konusuna çok büyük önem verilmektedir. Firmamız çevre politikasını,

 • Her türlü üretim faaliyetlerinde minimum atık oluşturmak ve bu atıkları yeniden değerlendirebilmenin yollarını arayacak
 • Çalışmalarında kanun, yönetmelik, tüzük ve standartlara uyum sağlayacak ve bu yönde çalışanlarını eğitecek
 • Çalışanlarının ve paydaşlarının çevre bilincini artıracak
 • Doğal kaynakları korumaya çalışacak şekilde oluşturmuş olup, kalite sistemlerimizle bir bütün olarak yönetmektedir.

OHSAS / İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamız, üretim faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, firmamızda faaliyet gösteren taşeronlarımızın ve çevremizin sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için:

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamak ve geliştirmek
 • Çalışanlarımıza bu konuda sürekli eğitim vererek güvenli çalışma bilincini oluşturup geliştirmek,
 • Dış paydaşlarımızı, ziyaretlerinde sistemimiz konusunda bilgilendirmek,
 • Kaza, meslek hastalıkları ve maddi zarar oluşumunu en aza indirmeye çalışmak
 • İlgili kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uymak taahhüdünde bulunmuş olup; bu doğrultudaki çalışmalarını kalite sistemimizle bir bütün olarak yönetmektedir.

POLİTİKA BEYANI

SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., tüm tedarik zincirini kapsayacak şekilde, emniyetli çalışma koşullarının sağlanması ve çalışan haklarının korunması da dahil olmak üzere etik ve çevresel ticari uygulamalarında yüksek bir standart sağlama taahhüdüne derinden bağlıdır. SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., mal ve/veya hizmetleri işbu mesleki etik kuralları politikası (“Etik Kurallar”) hükümleri uyarınca global ölçekte satın almakta ve tedarikçilerinden bu kurallara riayet etmelerini ve etik ve çevresel uygulamaların uygulanmasını ve gereken durumlarda iyileştirilmesini öngören sürekli bir programı benzer bir bağlılık taahhüdü altında uygulamalarını beklemektedir. İşbu mesleki etik kuralları politikası, Etik Ticaret İnisiyatifi Temel Kuralları¹ belgesindeki tüm ilkeleri esas almakta olup Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)² sözleşmelerinde düzenlenen uluslararası standartları yansıtmaktadır.

ETİK KURALLARIN KAPSAMI

Etik kurallar, SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’in ve doğrudan tedarikçilerinin tüm faaliyet alanlarını kapsamaktadır.³ SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., tüm doğrudan tedarikçilerinin işbu kurallardaki hükümlere uymalarını istemekte, sonrasında da tedarikçilerinin kendi tedarikçilerinden de aynı çerçevede uyum göstermelerini istemelerini beklemektedir. İşbu kurallara tabi tüm tarafların ulusal ve uluslararası ölçekte geçerli kanunlara uyması gerekmektedir. İşbu kuralların hükümlerinin ulusal mevzuata göre daha geniş koruma sağladığı durumlarda işbu kurallar geçerli olacaktır.

POLİTİKANIN AMACI

İşbu etik kuralların amacı şu şekildedir:

 • SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. politikasının açık ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi;
 • Etik uygulamaların global ölçekte benimsenmesini ve iyileştirilmesini desteklemek; ve
 • Ticari uygulamaların iyileştirilmesi için etkin süreçler uygulamak.

KURALLARA UYUM

SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., tedarikçilerinin işbu kurallarda belirtilen standartları hemen uygulamaya koymalarının mümkün olmadığını anlamakta; bununla birlikte:

 • Mutabık kalınan bir süre içerisinde bu kurallara uymak amacıyla standartlarını yükseltmeye yönelik uygun ve daha da geliştirilmeye müsait süreçleri uygulamaya koyan veya uygulama arzusunda olan; ve
 • Çalışma prensipleri ile genel prensiplerine sorumlu ve şeffaf bir esastan yaklaştığını gösterebilen; ve
 • Çalışma ve etik standartları iyileştirmeye derinden ve sürekli bir bağlılık göstermiş tedarikçileriyle çalışmak ve yakın ilişkiler kurmak arzusundadır.

ETİK KURALLAR

SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’NİN TEMEL ŞARTLARI (Kritik İhlal Hususları)

SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., kendisinin 9 temel şartını karşılamayan tedarikçilerle çalışmayacaktır. SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., temel şartların herhangi bir tanesine uymadığı tespit edilen bir tedarikçiyle arasındaki sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., sözleşmeyi önceden ihbarda bulunmaksızın feshedebilir ve (tedarikçiye veya tedarikçiyle sözleşme yapmış üçüncü şahıslara karşı) herhangi bir açıklamada bulunmakla sorumlu olmayacaktır. SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin temel şartları aşağıda belirtilmektedir:

 

1. Tedarikçiler, zorla çalıştırma, zoraki çalıştırma veya borcun çalışmayla ödenmesi gibi uygulamalardan uzak durmalıdır. Çalışanlar, çalışma şartı olarak kimlik belgelerini teslim etmekle veya depozito ödemekle yükümlü tutulamaz.

2. Çalışanlar, hiçbir şekilde fiziki veya sözlü tacize, tehdide veya yıldırma politikalarına maruz bırakılamaz.

3. Çalışanlardan aşırı saatler boyunca veya istirahat için arada yeterli süre olmadan çalışmaları istenemez.

4. Tedarikçiler, 18 yaşın altında veya ilgili ülkede -18 yaşın üstündeyse- yasal olarak belirlenmiş minimum çalışma yaşının altında işçi çalıştıramaz. Tedarikçiler, reşit olmayan işçilerle ilgili durumun ıslah edilmesi ilkelerini kabul etmeli ve böyle bir işgücünü çalıştırdığı tespit edilen tedarikçiler, söz konusu işçilerle ilgili durumların ıslah edilmesine yönelik uygun tedbirleri almalı ve ileride reşit olmayan işçi çalıştırılmasının önlenmesi için etkin sistemleri devreye almalıdır.

5. Tedarikçilerin kullandığı fabrikalar ve şantiyeler, emniyetli ve hijyenik olmalı; lojmanlar ve diğer konaklama alanları da dahil olmak üzere tüm binalarda yeterli sayıda emniyetli ve erişimi kolay yangın çıkışı bulunmalı ve çalışanların içme suyuna erişimi mümkün olmalıdır.

6. İşçilerin hayatı veya uzuvları, tehlikeli makinelerin, güvenli olmayan bina yapılarının veya düzenlerinin, tehlikeli kimyasal maddelerin kullanımı nedeniyle tehlikeye girmemelidir.

7. Lojmanlar veya konaklama tesisleri (böyle bir imkan sunuluyorsa), işyerinin diğer alanlarından ayrı yerde bulunan, yeterli yangın alarm sistemiyle donatılmış binalar olmalıdır.

8. Tedarikçiler, ödemelerin ve çalışılan saatlerin hesaplanması da dahil uygun ve doğru istihdam kayıtları tutmalıdır; tedarikçiler, istihdam kayıtlarının denetimi bakımından şeffaf olup işbirlikçi bir tutum sergilemelidir.

9. Tedarikçiler, rekabet açısından avantaj kazanmak amacıyla rüşvet, yolsuzluk veya etik olmayan benzer uygulamalardan kaçınmalıdır.

ETİK POLİTİKA

ETİK KURALLAR - GENEL HÜKÜMLER

Etik kurallara ilişkin genel hükümlerin, yukarıdaki temel şartlarla birlikte okunması ve uygulanması gerekmektedir.

1. UYGUN İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMASI 

1.1 Malların üretiminde zoraki çalıştırma, zorla çalıştırma veya borcu çalışmayla ödetme gibi uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır. İşçilerin çalışmanın ön koşulu olarak kimliklerini teslim etmeleri veya depozito yatırmaları söz konusu olmamalıdır. İşçiler makul bir süre önceden haber vermek kaydıyla işten ayrılabilmelidir.

1.2 Çocuk işçi veya reşit olmayan işçi çalıştırılamaz. Tüm işçiler en az 18 yaşında veya ulusal mevzuat uyarınca yasal olarak minimum çalışma yaşında (hangisi daha yüksekse) olmalıdır. ILO Sözleşmesi 138 hükmü çerçevesindeki muafiyetler SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin önceden onayının alınması şartına tabidir.⁴

1.3 SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. ile sözleşme imzalamak suretiyle tedarikçiler, bünyelerinde çocuk işçi veya reşit olmayan işçi çalıştırmasalar dahi, çocukların ve reşit olmayan çalışanların nitelikli eğitime kavuşmasını mümkün kılacak ıslah programlarının ilkelerini kabul etmiş olmaktadır.

1.4 Tedarikçinin reşit olmayan işçi çalıştırdığı tespit edilirse, SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin etik kurallar hükümleri uyarınca tedarikçiyle olan sözleşmesini iptal etme hakkına halel getirmeksizin, tedarikçi, SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. ile işbirliği yaparak uygun ıslah programlarını tesis etmeli ve uygulamalıdır.

2. ÇALIŞMA ORTAMI 

Tüm işçiler, güvenli ve hijyenik bir çalışma ortamında çalışma hakkına sahiptir ve tedarikçiler çalışma ortamlarının aşağıdaki standartları karşılamasını sağlamalıdır:

2.1 Tedarikçiler, sağlık ve emniyetle ilgili tüm ulusal yasalara ve ILO Konvansiyonu 155’te düzenleme altına alınan standartlara riayet etmelidir.

2.2 Tedarikçiler, aktif bir sağlık ve emniyet komitesi kurmalıdır. Bu komitede işçiler temsil edilmeli, emniyetle ve sağlıkla ilgili hususların araştırılması sırasında komiteye danışılmalı ve komite bu tür tahkikatlara katılma hakkına sahip olmalıdır.

2.3 Tedarikçiler, işbu etik kuralların ilgili şartlarına riayet ile yazılı sağlık ve emniyet politikalarının tesisi ve duyurulması da dahil olmak üzere emniyet ve sağlık konularından sorumlu kıdemli bir yöneticiyi resmi olarak görevlendirmelidir.

2.4 İşçiler, düzenli ve uygun emniyet eğitimi veya gözetimi olmaksızın potansiyel olarak tehlikeli koşullar altında çalıştırılmamalıdır. Eğitim, acil durumlarda tahliye prosedürlerini ve uygun çerçevede belirlenmiş personel için ilk yardımı içermelidir. Emniyetle ilgili tüm eğitimlerin yeterli kayıtları tutulmalı ve talep üzerine incelenmek üzere SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’ne verilmelidir. Yeterli ilk yardım hizmetleri tüm işçilerin erişimine açık olmalıdır.

2.5 İşyerleri konforlu, iyi aydınlatılmış, iyi havalandırılan çalışma istasyonları şeklinde olmalıdır. Çalışanlar (tehlikeli makineler, emniyetsiz bina yapıları veya düzenleri, tehlikeli kimyasallar ve maddeler de dahil) emniyetli olmayan veya sağlıksız çalışma koşullarına maruz bırakılmamalıdır ve gereken tüm emniyet ekipmanları, ücretsiz olarak tedarikçi tarafından temin edilmelidir.

2.6 Tedarikçinin kullandığı fabrikalar ve şantiyeler, (üretim ve depolama tesisleri, çalışanların kullandığı ofis ve yaşam alanları da dahil olmak üzere) tüm binalardan emniyetli, erişimi kolay ve açıkça işaretlenmiş yeterli sayıda yangın çıkışı olan, emniyetli ve hijyenik tesisler olmalıdır.

2.7 Sunulması halinde yaşam alanları, işyerindeki diğer binalardan ayrı olup yeterli bir yangın alarmı sistemiyle donatılmış binalarda bulunmalıdır. Her halükarda tedarikçi, temiz duş, içme suyu erişimi ve uygun gıda saklama imkan ve araçları sunmalıdır

3. SAATLER, ÖDEMELER VE SOSYAL YARDIMLAR

3.1 Tedarikçiler istihdamı, çalışma saatlerini, asgari ödemeler, ödenekler ve sosyal yardımlar da (sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın izinler, hastalık izni, çocuk bakımı, doğum izni ve yardımları, sosyal güvenlik de dahil) dahil ödemeleri düzenleme altına alan yerel mevzuata uygun hareket etmeli ve işçilere karşı yerine getirmeleri gereken yasal yükümlülüklerden hiçbir şekilde kaçınmaya çalışmamalıdır.

3.2 İşçilere, çalışmaya başlamadan önce (ücret ve çalışma saatleri de dahil) istihdam koşullarıyla ilgili açık ve anlaşılır yazılı bilgiler verilmelidir ve Tedarikçiler her zaman için uygun ve doğru istihdam kayıtları tutmalıdır.

3.3 İşçiler çok uzun süre çalışmak zorunda bırakılmamalı ve normal koşullar altında ve düzenli esastan (fazla mesai de dahil) haftada 60 saatten fazla çalışmamalıdır. Tüm işçiler, her 7 günde bir en az bir izin kullanmalı ve fazla mesai çalışması kesinlikle gönüllü bir esastan ve primli ücret oranlarından yapılmalıdır.

3.4 Ücretlerden yapılacak kesintiler, makul tutarda olmalı ve bu kesinti için verilen hizmetle alakalı olmalıdır. Her bir kesintiyle ilgili olarak işçilerin açık rızası alınmalıdır; söz konusu rıza iş akitlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmak zorunda değildir. Disiplin tedbiri olarak para cezalarının kullanımına izin verilmemektedir.

3.5 Tedarikçiler, yürürlükteki tüm mevzuata uymalıdır.

4. BİREYE SAYGI

4.1 Tedarikçiler, tüm bireylerin eşit bir muamele, saygı ve itibar görme ve her türlü taciz, fiziksel veya sözlü suistimal, tehdit veya yıldırma politikalarından uzak bir işyeri ortamında çalışma hakkı olduğunu kabul etmiş olarak işlerini yürütmelidir.

4.2 Disiplin uygulamaları hakkaniyetli ve uygun olmalı, açık bir şekilde ifade edilip işçilere duyurulmalıdır. İşçiler, disiplin işlemlerine itiraz etme ve bu süreçte temsil edilme hakkına sahip olmalıdır.

4.3 Tedarikçiler, cinsiyet, din, ırk, kast, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasi görüş, ulusal veya etnik köken gibi sebeplerden dolayı işçilere karşı hiçbir şekilde ayrım uygulamamalıdır.  

5. İŞÇİ SENDİKALARI

Tedarikçiler, tüm işçilerine işçi sendikası kurma veya mevcut olanlara katılma, barışçıl ve kanunlara uygun şekilde toplu sözleşme müzakerelerinde bulunma hakkı tanımalıdır. Tedarikçiler, bu tür aktivitelere katılan işçileri aleyhine ayrımcılık yapmamalıdır. Bu hakların kanun yoluyla kısıtlandığı hallerde tedarikçiler, bağımsız işçilerin temsil edilmesi için alternatif yasal seçeneklere izin vermelidir.

6. ETİK STANDARTLAR

Tedarikçiler işlerini etik bir şekilde yerine getirmelidir. Tedarikçiler, sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın, rüşvet, yolsuzluk, iş alma karşılığı verilen komisyon, hediye, yardım veya hizmet de dahil olmak üzere dürüstlükten uzak veya etik olmayan uygulamalar vasıtasıyla rekabet konusunda avantaj kazanma cihetine gitmemelidir.  

7. ÇEVREYLE İLGİLİ STANDARTLAR

Tedarikçiler, çevreyle ilgili olarak yürürlükteki yerel yönetmeliklere ve SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin zaman zaman kendilerine yazılı olarak bildirebileceği ek nitelikteki çevre standartlarına riayet etmelidir. Tedarikçiler, her halükarda, çevre bilinci ve farkındalığı taşıdıklarını ve çevreyle alakalı standartları (sadece sayılacaklarla sınırlı olmaksızın atıkların azaltılması, geri dönüşümün arttırılması, kirliliğin azaltılması, sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş çevreyle dost ürünlerin kullanımının arttırılması da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) iyileştirmeye gönülden bağlı olmalıdır. Tedarikçiler, kaydedilen ilerlemenin ölçülebileceği, anlamlı bir çevre planı hazırlayıp uygulamalıdır.

8. BELGELENDİRME VE DENETİM

8.1 Tedarikçiler, işbu etik kuralların hükümlerinin kendileri tarafından uygulanması ve bunlara uyumun SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin kabul edebileceği şekilde denetlenip belgelendirmesi için etkin sistemler (kurallara uyumdan sorumlu bir bireyin görevlendirilmesi de dahil) uygulamalıdır. Bu çerçevede tedarikçiler, kendi tedarikçilerinin de uyumu denetlemelerini ve kayda almalarını talep edecektir.

8.2 Tedarikçiler, işbu kuralların şartlarına riayet ettiklerini göstermek için gerekli olabilecek (veya kuralların uygulanmasıyla doğrudan veya dolaylı olarak alakalı olan) belge niteliğinde kayıtları tutacak ve üç yıl boyunca saklayacaklardır. Bunların arasında her bir çalışan için çalıştığı saatler ve kendisine ödenen ücretlere dair doğrulanabilir, doğru ve eksiksiz kayıtların tek bir seti de bulunmaktadır. Tüm bu dokümantasyon, orijinal kayıtlar olmalı ve istek üzerine incelemek amacıyla SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş’ye sunulmalıdır.

8.3 Tedarikçiler, SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin (veya temsilci veya vekillerinin) tedarikçi tesislerine ve/veya dokümantasyonunu kuralların hükümlerine gereken şekilde uyulup uyulmadığını denetlemek amacıyla tesislerine (ve tedarikçinin kontrolü altında veya sahibi olup olmadığına bakılmaksızın tedarikçi tarafından veya adına kullanılan başka bir işyerine) erişimine izin verecektir.

9. RİAYET ETMEME

9.1 SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. ile sözleşme imzalamak suretiyle tedarikçiler, işbu kuralların şartlarını ve onlara uymayı kabul etmektedir.

9.2 Kuralların hükümlerine veya tedarikçi ile SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. arasında imzalanmış olabilecek herhangi bir anlaşmanın şartlarına halel getirmeksizin, SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş., aşağıdaki durumlarda, kendi mutlak takdirine dayanarak, tedarikçilerle imzalamış olduğu tüm sözleşmelerini derhal yürürlüğe girecek şekilde feshetme hakkına sahip olacaktır:

9.2.1 Tedarikçilerin herhangi bir zamanda temel şartlara eksiksiz riayet etmemesi veya

9.2.2 SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin makul tespitine göre, tedarikçilerin, makul bir süre zarfında kuralların tüm hükümlerinin yerine getirilmesine yönelik çalışma ve gayret için gerçekten istekli olduklarını SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin kabul edebileceği şekilde göstermemeleri halinde veya

9.2.3 SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin makul görüşüne göre, tedarikçilerin, çalışmayla ilgili uygulamalarının sağlıklı bir şekilde doğrulanabilmesini sağlayacak yeterli açıklık ve şeffaflığa sahip olduklarını SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’yi tatmin edecek şekilde gösterememeleri.

9.3 SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin bir tedarikçinin temel şartlara veya daha geniş kapsamlı işbu kurallara uymadığına kanaat getirmesi halinde, tedarikçi, SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. açısından endişe yaratan hususların üstüne gitmek için SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin istediği uygun tüm düzeltici eylemleri yerine getirmelidir.

4138 no’lu ILO Sözleşmesi çerçevesindeki muafiyetler, sadece SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin geçerli yönetmelik ve düzenlemelere uyulduğunu gösteren kanıtlar olduğuna ve Tedarikçinin SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin kabul edebileceği nitelikte bir denetleme sistemi uyguladığına kanaat getirmesi halinde gündeme alınabilir.

¹Etik Ticaret İnisiyatifi (ETI), tedarik zincirlerindeki çalışma koşullarını kapsayan kurumsal etik iş yapma kurallarının uygulanmasını tanıtmak, geliştirmek ve iyileştirmek amacıyla çalışan, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve işçi sendikalarının oluşturduğu bir birliktir. Temel Etik kurallar, çalışma uygulamalarıyla ilgili olarak en güncel ve en alakalı uluslararası standartları yansıtan hükümler içermektedir.

²SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. Etik Politika Kuralları, şimdi sayılacak ILO Sözleşmeleri ve Tavsiye Kararlarında yer alan standartları yansıtmaktadır: 29 ve 105 sayılı Sözleşmeler ve 35 sayılı Tavsiye Kararı (Zorla Çalıştırma ve Borçların Çalıştırma Yoluyla Ödenmesi), 87 ve 98 no’lu Sözleşme (Dernek Kurma Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakları); 100 ve 111 no’lu Sözleşmeler ile 90 ve 111 no’lu Tavsiye Kararları (Ücret Eşitliği ve Ayrımcı Olmayan Uygulamalar); 138 no’lu Sözleşme ve 146 no’u Tavsiye Kararı (Çocuk İşçiler); 135 no’lu Sözleşme ve 143 no’lu Tavsiye Kararı (İşçilerin Temsili); 155 no’lu Sözleşme ve 164 no’lu Tavsiye Kararı (Mesleki Emniyet ve sağlık); 159 no’lu Sözleşme ve 168 no’lu Tavsiye kararı (Mesleki Rehabilitasyon ve Maluliyet), 177 no’lu Sözleşme ve 184 no’lu Tavsiye Kararı (Evden Çalışma); 182 no’lu Sözleşme (Çocuk İşçi Çalıştırmanın En Kötü Biçimlerinin Ortadan Kaldırılması); ILO Sözleşmelerinin kopyaları, www.ilo.org adresindeki ILO sitesinde görülebilir.

³“Tedarikçi” teriminin tedarikçileri, yüklenicileri ve lisans alanları ifade ettiği kabul edilecektir.

⁴138 no’lu ILO Sözleşmesi çerçevesindeki muafiyetler, sadece SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin geçerli yönetmelik ve düzenlemelere uyulduğunu gösteren kanıtlar olduğuna ve Tedarikçinin SEL SANAYİ ÜRÜNLERİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.’nin kabul edebileceği nitelikte bir denetleme sistemi uyguladığına kanaat getirmesi halinde gündeme alınabilir.